Gradonačelnik Domitrović

Županica Martina Furdek Hajdin je u ponedjeljak, 12. srpnja u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održala kolegij sa jedinicama lokalne samouprave na kojem je prisustvovao i gradonačelnik Domitrović.

Na kolegiju je dogovoren plan terenskih kolegija županice te će se sve jedinice lokalne samouprave obići do kraja godine, počevši sa 30. kolovozom. 

Vezano uz javni linijski prijevoz, u tijeku je izrada Analize postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije uz nacrt prijedloga optimizacije – I. faza pripreme projekta za sklapanje ugovora o javnoj usluzi te će se početkom rujna održati koordinacijski sastanak sa JLS-ovima o daljnjim koracima. 

Prezentirana je mreža linijskog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Karlovačke županije te se isti može dopuniti ili izmijeniti sukladno potrebama koje iskažu škole prema Upravnom odjelu za školstvo. 

Sudionici sastanka izviješteni su o poništenju postupka javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO Babina gora te o pokretanju novog postupka kada se steknu uvjeti.

Na kolegiju je prezentirano kako je vrlo bitno da se financijska sredstva usmjere u one projekte i aktivnosti koji najviše pridonose dobrobiti lokalne zajednice. U narednom periodu Karlovačka županija će, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, izvršiti preispitivanje postojećih programskih područja na način da će se izvršiti analiza postojećeg stanja te utvrđivanje prioritetnih potreba. Suradnja s JLS-ovima je vrlo bitna po pitanju koordiniranog sufinanciranja istih manifestacija, događaja/ aktivnosti koje se provode na istom području, u isto vrijeme i za iste prijavitelje. Prilikom ocjenjivanja takvih prijava nužno je i preporučljivo da davatelji financijskih potpora međusobno komuniciraju kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje istih troškova.

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije Mario Kečkeš izložio je trenutnu fazu izrade i donošenja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije te napomenuo kako će se uz pristigle primjedbe usuglasiti i iskazana mišljenja javnopravnih tijela. 

Ravnatelj JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije dr.sc. Vilko Klasan predstavio je mogućnosti ulaganja u okviru EU fondova u sljedećem VFO 2021.-2027. 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime