Toma

Veselo je bilo ovih dana u Saboru. Za svakoga po nešto. A uz blagdane, radne i neradne dane, hrpe prijedloga svih mogućih zakona, izvještaja o radu raznih fondova i agencija itd., na dnevnom redu našao se i prijedlog Državnog proračuna za 2020. godinu. Ukratko, samo informacije radi, ovim proračunom se ukupni prihodi planiraju u iznosu od 145,1 milijardu kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 147,3 milijarde kuna. Proračun je ukratko u svom nastupu spomenuo i naš saborski zastupnik Tomislav Lipošćak, dodavši i fiskalno izravnanje, koje jedinicama lokalne samouprave uprave, pa tako i Ogulinu, donosi značajnu financijsku korist. Lipošćak je pojasnio o čemu se zapravo radi:

“Cilj fiskalnog izravnanja je ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne samouprave. Fond fiskalnog izravnanja financira se dnevnim uplatama 17% prikupljenog poreza na dohodak. Na račun ovog zakonskog rješenja Vlade RH proračun Grada Ogulina veći je za 11 milijuna kuna u 2018., odnosno gotovo 12 milijuna kuna u 2019. godini. I u 2020. godini predviđen je gotovo identičan iznos.”


Uporno na sjednicama Sabora ukazujete na problem zaštite Ogulina od poplave. I neku večer to ste opet stavili na dnevni red.

„Da. I kada je riječ o proračunu za 2020. godinu, najviše upita iz Ogulina upravo je vezano uz financiranje i samu provedbu ovog projekta. Više puta upozorio sam na nužnost što hitnije realizacije projekta zaštite Ogulina od poplave. Apelirao sam i na Vladu RH, premijera i Hrvatske vode – da ovaj projekt ne ostane samo mrtvo slovo na papiru. Što se tiče samog Projekta zaštite od poplava Grada Ogulina, u studenom prošle godine proveden je postupak izrade i usklađivanja prijavnog paketa dokumenata, te je u rujnu ove, 2019. godine, ishođen Completion Note, od konzultanata za EU projekte, Jaspers-a.
Projektna prijava je prihvaćena od strane Upravljačkog tijela, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dana 31.10.2019. i u tijeku je unos projektne prijave u sustav eFondovi.
Po zaprimljenoj i prihvaćenoj prijavi, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donosi Odluku o financiranju iz fondova Europske unije projekta “Zaštita od poplava grada Ogulina”. Po donošenju predmetne Odluke, priprema se i potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ovim će se projektom povećati stupanj sigurnosti grada Ogulina od redovitih poplava.

Izgradnja Retencije Ogulin predviđena je u 4 faze:

  1. Radovi na pregradnom mjestu retencije
  2. Izgradnja zaštitnih građevina željezničke pruge
  3. Izgradnja zaštitnog zida ribnjaka Vitunj
  4. Izgradnja brane retencije s pripadajućim objektima.

Gdje se sada nalazimo ?

„U pravu ste, s time da treba spomenuti, da je jedna od tih faza završena. To je izgradnje zaštitnog zida ribogojilišta Vitunj, koja je počela krajem veljače. To je zapravo ona „prva lopata“ u ovom velikom projektu od 186 milijuna kuna. Bespovratna sredstva su 158 milijuna kuna, što iznosi 85 % investicije. Preostalih 15 % ili 28 milijuna kuna, sredstva su Hrvatskih voda. Kada je u pitanju trenutno stanje projekta, u tijeku je provedba postupka javne nabave za radove na pregradnom mjestu retencije. Procijenjena vrijednost nabave je 48 milijuna kuna.
Provodi se usklađenje glavnog projekta izgradnje zaštitnih građevina željezničke pruge uz retencijski prostor sa zakonskom regulativom i uvjetima HŽ Infrastrukture. Potpisan je Ugovor o novelaciji projektne dokumentacije za ovu fazu, a sukladno zahtjevima HŽ infrastrukture“.
Imovinsko pravni odnosi riješeni su gotovo 100 % zahvaljujući tzv. „Ogulinskom modelu“. Veliku ulogu tu je odigrala i županija. Na intervenciju župana Damira Jelića i Karlovačka županija aktivno sudjeluje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa sa svojih deset pravnika u pet timova čime je dinamika rješavanja imovinsko – pravnih odnosa znatno ubrzana.

Ono o čemu se do sada samo govorilo, potvrdili ste u svojoj diskusiju u Saboru. To je izgradnja novog tunela.

Za postizanje zadovoljavajuće razine zaštite od poplava grada Ogulina, izgradnja retencijske građevine je nužna kao prvi korak, no ne predstavlja cjelovito rješenje s obzirom na to da se ne postiže potpuna zaštita od poplavnih događaja. Upravo je zato dugoročnim investicijskim programom predviđena izgradnja hidrotehničkog tunela Turkovići-Donja Dobra čime bi se omogućila evakuacija vodnog vala na način da isti cjelokupno zaobiđe grad Ogulin. Izvedbom hidrotehničkog tunela postigla bi se zaštita grada Ogulina na 100-godišnju veliku vodu. Ovo je rješenje u fazi koncepcije i uvršteno je u Dugoročni plan. U ovaj Projekt je uključena priprema studijske i projektne dokumentacije za projekt “Zaštita od poplava grada Ogulina 2″, koja se sastoji od provedbe istražnih radova na trasi budućeg tunela, izrada idejnih varijantnih rješenja budućeg tunela te izrada potrebnih studija.”


Ne mogu se nikako oteti dojmu da ne postoji prava komunikacija i suradnja između vladajućih i oporbe, kada je jedan ovako kapitalan, važan projekt u pitanju. Gradonačelnik se pri tome žali i ne lošu komunikaciju s Hrvatskim vodama.


“Kao prvo, želio bih naglasiti da je za suradnju uvijek potrebno dvoje. Nebrojeno sam puta nudio pomoć i suradnju i moja su vrata uvijek otvorena. Što se suradnje s Hrvatskim vodama tiče, mogu reći da je vrlo dobra. Naglasio bih da je Retencija projekt koji provode Hrvatske vode i da sam do sada uvijek dobivao odgovore na sva pitanja. Osobito bih tu pohvalio direktora Đurokovića, ali i ministra Ćorića koji je na raspolaganju od 0 do 24. Uostalom, i ovi podaci o dosad učinjenom i planovima za budućnost dovoljno govore sami za sebe.”

Čelnik županijskog SDP-a Ivan Vuković, ima mali komentar u objavi koji najavljuje ovaj razgovor. On piše: “Poput inicijative o brdsko planinskom području, Molinarijevog mosta, tako i priča o retenciji, sada u lambadu našeg uvaženog zastupnika.. Pa kome taj spin paše, neka uživa. Brdsko planinsko područje nula poena, Molinarijev most nula poena. Dalje niz Lipošćakovih inicijativa, nastavite sami…” Imate li komentar?


“A što da Vam kažem? Gospodin Vuković očito zaboravlja da je upravo vlada Zorana Milanovića izmjenama Zakona o brdsko – planinskim područjima izazvala revolt svih jedinica lokalne samouprave na tim područjima. Od povlastica je praktički ostalo samo besplatno branje šumskih plodova. Od tadašnjih poreznih rješenja u manjoj su mjeri profitirali građani, a u većoj mjeri državni proračun na teret lokalnih proračuna. Možemo reći da je Grad Ogulin zbog tadašnjih zakonskih propisa godišnje izgubio više od 20 % proračunskih prihoda.
Danas imamo novi Zakon o brdsko – planinskim područjima, mjere fiskalnog izravnanja o kojima smo već ranije govorili, Program podrške brdsko-planinskim područjima kroz koji su sredstva u 2019. godini povukli Grad Ogulin i općine Josipdol, Plaški i Saborsko, kao i Dom zdravlja Ogulin.

Što se Molinarijevog mosta tiče, građevinska dozvola je ishodovana i Županijska uprava za ceste, sukladno prioritetima, donosi godišnje planove rada. Iako su u nezavidnoj situaciji zbog sustava financiranja, zacrtani prioriteti se redovito ostvaruju.
Nije ovo prvi put da se pojavljuju ovakvi komentari, ali razumijem gospodina Vukovića i njegov način političkog rada. Više volim u tišini raditi nego širiti „negativu“ po društvenim mrežama.

I na kraju, možemo li se nadati da će se čitav posao ubrzati jer novci su koliko sam shvatio, sigurni.


„Ogulinke i Ogulince zanima jesu li sredstva planirana i osigurana u proračunu za 2020. godinu? Odgovor je – da! Baš kao što su bila i u 2019. godini. Bez obzira koliko se pojedinci trudili da to drugačije prikažu. Dokaz tome je i proračun za 2020. godinu i Financijski plan Hrvatskih voda kao sastavni dio istog“

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime